Mateřská škola Habartov,

Okružní 111,

okres Sokolov

 

 

 

Č. j. ……………

 

 

 

„Je nám krásně na světě.“

 

 

Školní vzdělávací program

pro předškolní vzdělávání

 

 

 

Motto: „Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale najít zalíbení v tom,

co děláme.“

/ T. A. Edison / 

 

 

Obsah

 1. Identifikační údaje. 3
 2. Obecná charakteristika školy. 4
 3. Filozofie školy. 7
 4. Naše priority při práci s dětmi, hlavní principy, metody a formy práce. 7
 5. Charakteristika vzdělávacího programu. 9
 6. Podmínky a organizace předškolního vzdělávání 11
 7. Věcné prostředí a vybavení 11
 8. Bezpečné sociální prostředí 11
 9. Životospráva. 12
 10. Psychosociální podmínky. 13
 11. Organizace chodu školy. 13
 12. Řízení školy. 15
 13. Personální zajištění 16
 14. Spolupráce s rodiči a širší veřejností 16
 15. Obsah vzdělávacího programu – integrované bloky. 18

6.1.      S KAMARÁDY JE NÁM DOBŘE.. 18

6.2.      BAREVNÝ PODZIM… 20

6.3.      ADVENTNÍ ČAS. 22

6.4.      PANÍ ZIMA NA SANÍCH.. 24

6.5.      JARNÍ PROBUZENÍ. 26

6.6.      CO UŽ UMÍM ANEB TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY.. 28

 1. Tradice a společné akce s rodiči a veřejností: 30
 2. Doplňkové činnosti 31
 3. Evaluace. 33

 

1.       Identifikační údaje

 

 

 • Název a sídlo školy, adresa, kontakt

Mateřská škola Habartov, Okružní 111, okres Sokolov

357 09 Habartov, Okružní 111

Tel.: 352 681 410, 352 682 249

 

 • Zřizovatel

Město Habartov

 

 • Jméno ředitelky

Jana Martínková

 

 • Právní forma organizace

Příspěvková organizace

 

 • Druh zařízení

Samostatné

 

 • Webové stránky

www.skolkahabartov.cz

 

 • Název programu školy

„Je nám krásně na světě.“

 

 • Tvůrci programu

Kolektiv školy

 

Zpracovala: Jana Martínková a pedagogický kolektiv

2. Obecná charakteristika školy

 

Škola zahájila svou činnost v roce 1962. Budova školy je patrová s kuchyní v suterénních prostorách a výměníkem na rozvod tepla. Součástí školy je školní jídelna a školní zahrada.  Zřizovatelem školy je Město Habartov.

 

Budova školy je typizovaná a má tři třídy. Ve dvou třídách jsou děti věkově heterogenní a v jedné třídě jsou děti, které následující školní rok nastoupí do základní školy. Každá třída využívá vlastní koupelnu, toaletu a šatnu. Škola se nachází v klidné části města a má rozlehlou školní zahradu. Ta je zatím nedostatečně vybavena hracími prvky z důvodu opotřebovanosti, ale postupně bude nově vybavována s ohledem na finanční možnosti školy.

 

Kapacita školy je 90 dětí.  Děti jsou rozděleny do třech tříd po 24 dětech zpravidla ve věku

od 3 – 6 let. Mohou být přijímány i děti mladší nebo starší po dohodě s ředitelkou školy. Provozní doba je stanovena od 5. 40 hod. do 15. 30 hod. Průběžně se na škole po dohodě se zřizovatelem provádí drobné i rozsáhlejší opravy vzhledem ke stáří budovy. Snažíme se i o získávání sponzorských darů, které využíváme pro děti i ke zlepšení pracovního prostředí zaměstnanců, ale bohužel je v dnešní době stále obtížnější sponzorské dary získat. Profitující firmy většinou nechtějí školy sponzorovat a raději „sponzoring“ uskutečňují ve spolupráci např. se sportovními oddíly, apod.  Přesto se nám daří získávat alespoň menší finanční sponzorské dary od rodičů, které jsou vždy využité pro potřeby dětí – výtvarný materiál, odměny při akcích školy, drobné dárky, apod. nebo dary ve formě odpadového materiálu, který škola zužitkuje při tvořivé práci s dětmi. V současné době je interiér i exteriér školy z větší části zmodernizován a opraven – např. nové oplocení, okna, opravená střecha, fasáda, dveře vstupní i vnitřní, nové šatny pro děti, nové vybavení, kuchyň, apod.

USPOŘÁDÁNÍ DNE

Následující časový rozvrh je pouze orientační. Umožňuje reagovat na aktuální  situaci, či aktuálně změněné potřeby, individuální možnosti dětí. Pevně máme stanoveny pouze doby jídla, pobytu venku a odpočinku.

Děti ze třídy Rybiček se po obědě rozdělí na odpočinek do třídy Žabiček a Berušek, kde mají celoročně své lehátko i lůžkoviny. Činnosti venku se nekonají pouze za nepříznivého počasí – inverze, silný mráz a silný déšť. Při příchodu do třídy vedeme děti k tomu, aby si daly čistý kelímek na svou značku, a paní učitelky dolévají dětem v rámci pitného režimu pití. Děti si mohou vybrat – čaj, šťáva, voda, mléko. Ve výjimečných situacích především z provozních důvodů, nečekané nemoci zaměstnanců, apod. jsou děti spojovány do tříd nebo mohou na nezbytně nutnou dobu vykonávat dozor provozní pracovnice, které mají toto uvedené v pracovní náplni. 

 05:30

Děti se začínají scházet ve třídě Žabiček. Mají možnost poznávat kamarády a používat hračky a učební pomůcky i z jiné třídy. Vítáme se pozdravem. Od této chvíle probíhají během celého dopoledne souběžně hry, činnosti a pohybové aktivity dětí spontánní (volné) nebo tzv. řízené (plánované a organizované učitelkou), jejichž náplň a organizace je dána školním a třídním vzdělávacím programem naší mateřské školy. Děti mají možnost hrát si individuálně, ve skupinách i kolektivně.

06:30

Děti přecházejí do třídy Berušek a Rybiček. Hry a didakticky cílené činnosti pokračují. Zařazujeme též zdravotně preventivní pohybové aktivity (správné držení těla, rozvoj motorických dovedností), komunitní nebo diskusní kruh.

08:30

Děti svačí. Dbáme, aby před jídlem vykonaly hygienu.

09:30 – 11.30

Připravujeme se na pobyt venku, pokud je pěkné počasí, chodíme ven již dříve. Pobyt venku na zahradě nebo vycházky do okolí mateřské školy.

11.30 – 12:00

Po převlečení a hygieně obědváme. U oběda podporujeme samostatnost. Děti si samy chodí pro druhé jídlo, používají příbor, uklidí si svoje místo.

12:00 – 12:30

Po vykonání hygieny se převlékáme k odpočinku. Děti si prohlížejí časopisy, knihy nebo poslouchají relaxační hudbu.

12.30 – 13:45

Po vyslechnutí pohádky děti dle individuálních potřeb spí, nebo odpočívají. Od 13:30 hodin probíhají klidné hry a činnosti nespících dětí. Paní učitelky se také individuálně věnují předškolákům a dětem s odkladem školní docházky.

13:45 – 15:30

Následuje hygiena, převlékání a svačina. Po ní se děti věnují odpoledním zájmovým činnostem (volným hrám, pohybovým aktivitám, dle zájmu dětí pokračují didakticky cílené činnosti). Od 14:00 hodin děti postupně odchází s rodiči domů.

 

3.        Filozofie školy

 

Filosofie školy vychází z osobnostně orientovaného modelu předškolní výchovy. Dítě je subjektem naší práce. Mateřská škola připravuje dítě na nelehké životní situace a rozvíjení dovedností a zkušeností, je cestou, která vede k plnohodnotnému rozvoji osobnosti dítěte. Východiskem osobnostně orientovaného modelu je šťastné dětství. Dětství by mělo být pro dítě zdrojem, ze kterého bude čerpat celý život. Šťastné dětství představuje soubor optimálních podmínek a okolností v určitém životním období, které je jakoby uzavřené a vyřešené, z něhož se do dalšího období nebudou přenášet nevyřešené problémy, trpkost, smutek apod. Je to dětství, které nepostrádá jistotu a harmonii.

 

Tuto filozofii budeme naplňovat především individuálním přístupem k dětem, při kontaktu s rodiči, klienty školy a dalšími institucemi, se kterými spolupracujeme při výchově a vzdělávání našich dětí. Patří mezi ně např. speciální pedagogická centra, logoped, pedagogicko-psychologická poradna, základní škola, zřizovatel školy, dětský lékař, městské kulturní středisko, knihovna a další.

 

a.             Naše priority při práci s dětmi, hlavní principy, metody a formy práce

 

V naší mateřské škole se každodenně snažíme, aby se děti, rodiči i všichni zaměstnanci cítili bezpečně, vzájemně si důvěřovali a spolupracovali. Usilujeme o to, aby naše mateřská škola byla pro děti místem klidu a bezpečí a pro rodiče odborným a citlivým zázemím.

Děti mají možnost volby v herních aktivitách, ve kterých se samozřejmě mohou projevovat svým přirozeným dětským způsobem. Jsme si vědomy toho, že důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu je schopnost pedagogů porozumět každému dítěti a přijímat je takové, jaké je, bez ohledu na různé předsudky a odlišnosti dětí.

 

 • v každé třídě jsou společně s dětmi stanovená pravidla chování a společného soužití celého kolektivu, která dětem usnadňují samostatně vyhodnotit, co je správné a co ne
 • učíme děti naslouchat druhým, vyjadřovat své pocity a vhodně formulovat své myšlenky
 • zajišťujeme individuální uspokojování fyzických potřeb dětí (pitný režim a toaleta)
 • nabízíme co nejvíce příležitostí přirozeného pohybu a hře dětí
 • zajišťujeme střídání různých spontánních i řízených činností a odpočinku
 • dbáme na klidné a přirozené přechody mezi činnostmi, na laskavou, vstřícnou a radostnou atmosféru
 • zabezpečujeme dostatečnou délku pobytu venku
 • využíváme skupinové i individuální práce s dětmi (učíme se děláním, experimentováním, vlastním prožitkem, umožňujeme dětem zkoumání a objevování okolního světa)
 • usilujeme o spojení potřeby volnosti a řádu, který je nezbytný pro zdravý vývoj dítěte předškolního věku, preferujeme svobodnou volbu činností a nenásilné vedení dítěte
 • snažíme se u dětí rozvíjet sebedůvěru a samostatnost
 • rovný přístup všech dětí ke všem činnostem
 • jsme otevření k rodičům i veřejnosti
 • nacházíme vždy odpovědi na otázky dětí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.       Charakteristika vzdělávacího programu

 

Při naplňování cílů a obsahu našeho školního programu upřednostňujeme přirozený koloběh života, který je založený na přirozeném vnímání a prožívání života v souvislosti s přírodou.

Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí, respektujeme individualitu každého dítěte, vycházíme z jeho aktuálního rozvojového stavu, využíváme metod prožitkového kooperativního učení hrou, podporujeme radost dítěte z poznávání nového, poskytujeme vzory chování a postojů, uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a dbáme na jejich vyváženost.

Naším cílem je ve spolupráci s rodiči rozvíjet samostatnost a zdravé sebevědomí u všech dětí. Snažíme se položit jim pevné základy celoživotního vzdělávání podle jejich aktuálních zájmů, možností a individuálních potřeb.

Prioritou všech zaměstnanců je spokojenost, příjemná atmosféra a prostředí, které stimuluje děti k poznání a aktivnímu prožívání všech činností v mateřské škole.

 

Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání
 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí:

 • kompetence k učení
 • kompetence k řešení problémů
 • kompetence komunikativní
 • kompetence sociální a personální
 • kompetence činnostní a občanské

Školní vzdělávací program je v souladu s  RVP  PV a plní klíčové kompetence v pěti vzdělávacích oblastech:

 • biologické – Dítě a jeho tělo
 • psychologické – Dítě a jeho psychika
 • interpersonální – Dítě a ten druhý
 • sociálně-kulturní – Dítě a společnost
 • environmentální – Dítě  a svět

 

Vzdělávací obsah je zpracován v pěti integrovaných blocích, které jsou obecné. Obsahují orientační cíle, navržené činnosti a očekávané výstupy. Na základě těchto rámcových bloků si pedagogové tvoří TVP PV, ve kterých si obsah integrovaných bloků konkretizují dle aktuálních podmínek, potřeb a zájmů dětí doplnit či pozměnit.

 

Současně s tím budou do TVP PV vstupovat i dílčí projekty ŠVP PV a doplňkové programy. Při realizaci projektu ŠVP PV využíváme pestré nabídky metodického materiálu, odborné literatury, poznatků a zkušeností z dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

Integrované bloky nejsou rozlišeny časově, ale jsou členěny do oblastí, ve kterých je obsahově promítnut cíl a filozofie školy. Do integrovaných bloků jsou rozpracovány cíle a záměry výchovně vzdělávacího procesu v souladu s RVP PV. Názvy integrovaných bloků jsou inspirovány jednotlivými ročními dobami, které jsou dětem blízké a srozumitelné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.             Podmínky a organizace předškolního vzdělávání

 

a.             Věcné prostředí a vybavení

 

Je dobré, ale vzhledem k  opotřebovanosti materiálů je nutné do budoucna počítat s jeho průběžným obměňováním.  Vybavení hračkami, pomůckami i dětskou literaturou vyhovuje potřebám vzdělávacího procesu. Vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Je prováděna pravidelná revize bezpečnosti zahradního a tělovýchovného nářadí. V celém prostoru mateřské školy včetně školní zahrady je zakázáno kouření a nikdo zde skutečně nekouří.

Třídy jsou vybaveny nábytkem, jehož velikost většinou odpovídá výšce dětí. MŠ odpovídá hygienickým normám a světelným podmínkám. Budova MŠ je umístěna v klidném, neprašném prostředí. Okolí budovy a vnitřní prostředí udržujeme v čistotě. Výzdoba MŠ je přiměřená a přizpůsobená dětem. Výtvory dětí ve třídách jsou obměňovány v souladu s tématem, rovněž výzdoba společných prostor je pravidelně obměňována.  Do MŠ přijímáme pouze děti zdravé. Denně zajišťujeme dostatečné větrání podle právě probíhající činnosti dětí.

Všechny prostory v MŠ jsou využívány pro individuální i skupinové aktivity dětí. Prostor je uspořádaný tak, aby byla rozvíjena dětská zvídavost, sebeprosazení a odvaha.

Věcné vybavení v každé třídě odpovídá počtu i věku dětí. Školní zahrada je oplocena a je využívána po celý rok.

 

b.             Bezpečné sociální prostředí

 

V mateřské škole pracuje dobrý kolektiv pedagogických i nepedagogických zaměstnanců, který je schopen otevřeně řešit vzniklé situace. Učitelky spolupracují s třídní kolegyní na všech problémech výchovy i vzdělání, které se ve třídě vyskytnou. Poskytují dětem zpětnou vazbu o jejich chování a činnostech. Změnu programu s dětmi proberou a vysvětlí důvod změny. Preferují dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před direktivními příkazy.  Děti se rovněž podílejí na tvorbě pravidel soužití a upozorňují se navzájem na porušení dohodnutých pravidel. Spolu s dítětem pak hledáme řešení tak, aby pocítilo a uvědomilo si následky svého chování. Spolupracujeme se všemi organizacemi ve městě. Jsme vstřícní i ke spolupráci a vzájemnému porozumění se zřizovatelem, se kterým máme dlouhodobě dobré vztahy. Společně s rodiči dětí pořádáme tvůrčí výstavy výrobků, oslavy Vánoc, Dne matek, Rozloučení s předškoláky na konci školního roku, Karneval, výlety, jarní vyrábění, Návštěva Mikuláše s Čertem a mnoho dalších třeba i neplánovaných akcí.

 

c.             Životospráva

 

Uspořádání dne vychází z požadavků na všestranný osobnostní rozvoj dětí s respektováním jejich věkových a individuálních zvláštností a řídí se provozním a organizačním řádem školy a ostatní platnou legislativou ve znění pozdějších předpisů.

 

Většinu času předškolního dítěte naplňuje spontánní hra a pohyb. MŠ je vybavena rozmanitým náčiním a nářadím vhodným ke cvičení a pohybovému rozvoji dětí. Pohyb je součástí spontánní hry i řízených činností, střídá se s klidovými činnostmi. Spontánní pohyb mají děti zajištěný nejen v budově, ale i při činnostech venku např. na školní zahradě se dvěma pískovišti, která jsou alespoň čtyřikrát v letních měsících za slunečného počasí střídavě propařena /překryta černou folii/ a prokypřena /překopáním/. Pokud se pískoviště nepoužívá, je zakryto vzdušnou textilií. Zahrada je také pokryta travnatými plochami, vzrostlými stromy poskytujícími v létě stín a zastřešujícím altánem. Místo činností venku se dle počasí a programové náplně mění – zahrada, hřiště, les, louka, okrajové části města. Při odpočinku dětí jsou využity pouze dvě třídy, ve kterých je zajištěn přísun čerstvého vzduchu větráním. Učitelka spolupracuje s rodiči, postupuje dle zdravotního stavu dítěte a jeho individuálních potřeb, proto jsme v posledních letech upustili od otužování vodou při příchodu z činností venku a po spaní. S rodiči vedeme časté diskuze o zdravotním stavu jejich dětí, setkáváme se s tím, že vodí do školky děti nemocné nebo nedoléčené. Ven se snažíme děti oblékat přiměřeně teplotám nebo dle přání jejich rodičů.

Velká péče je věnována způsobu údržby lůžkovin a je popsána v provozním řádu školy.

 

Po obědě a hygieně se děti převlékají do pyžam a odpočívají na lehátkách. Spánek není nucený, odpovídá potřebám dětí. Odpočívat jdou po obědě všechny děti a po určité době paní učitelky nabídnou dětem, které neusnou, odpovídající klidové činnosti, při kterých nebudou rušeny ostatní spící děti. Lehátka rozkládají uklízečky do vyvětrané místnosti. Každé dítě má své vlastní lehátko.

 

MŠ má vlastní kuchyň, kde je podle základních norem a hygienických směrnic pro výživu denně připravováno čerstvé jídlo pro děti a zaměstnance MŠ. Dětem je poskytovaná plnohodnotná a vyvážená strava s ohledem na platné předpisy. Svačinu a oběd připraví kuchařky na servírovací vozík a učitelka zvoleným způsobem jídlo rozdá.

 

Dodržujeme pitný režim, a to tak, že každé dítě má na skříňce svoji značku s kelímkem. Starší děti si pití i sami nalévají. Mají na výběr čaj, šťávu, vodu s citronem. Děti se mohou kdykoli napít.

 

Délka volných i řízených činností se řídí věkem dětí, typem plněného úkolu, zájmem dětí, přičemž jsou střídány různé metody práce, činnosti klidové i aktivní s respektováním duševní hygieny dětí. V odpolední části dne probíhá skupinová či individuální činnost. Pedagogové občas zařazují sledování televizního vysílání pro děti (Kostičky, Kouzelná školka, pořady o přírodě apod.), tyto pořady jsou využívány ke zpestření a obohacení výchovně vzdělávací práce.

 

d.             Psychosociální podmínky

 

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Případným změnám denního řádu se přizpůsobují i ostatní zaměstnanci školy. Dbáme na to, aby se všichni členové výchovně vzdělávacího procesu cítili v mateřské škole spokojeně, jistě a bezpečně.

U všech dětí probíhá adaptace na nové prostředí, kolektiv dětí a dospělých dle adaptačního plánu, který je přílohou TVP PV. Při adaptaci dětí spolupracujeme s rodiči, aby se dítě do mateřské školy těšilo a cítilo se zde co nejlépe.

 

e.             Organizace chodu školy

 

Organizaci chodu školy upravuje Školní řád, který je dle potřeby aktualizovaný ve spolupráci se zřizovatelem školy. Zápis dětí do mateřské školy se koná v měsíci dubnu. Veřejnost je o přesném termínu předem informována prostřednictvím nástěnek, letáků na veřejných budovách apod. Děti jsou přijímány zpravidla od tří let věku, ale i děti mladší.Zákonní zástupci dítěte předloží potvrzení o zdravotním stavu dítěte, které nesmí být starší tří dnů, řádně vyplněný evidenční list, žádost o přijetí do MŠ, popř. interní dotazník pro rodiče, pokud ho škola zrovna používá.

Je možné ukončit docházku předčasně, jestliže na písemné upozornění zástupce dítěte:

 1. dítě bez omluvy do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází
 2. zástupce dítěte závažně a opakovaně narušuje provoz mateřské školy a jednání s ředitelkou a zástupcem dítěte směřující ke sjednání nápravy byla neúspěšná
 3. neuhradí včas poplatek za předškolní vzdělávání – je stanoven platným předpisem po dohodě se zřizovatelem

 

Škola je v provozu od 5. 40 hod. do 15.30 hod. Pravidelný příchod a odchod dítěte je v zájmu dítěte. Příchod dětí do MŠ je do 8. 00 hod., pozdější příchod je den předem nahlášen učitelce. Děti se scházejí ráno v jedné třídě do 6. 30 hod., odpoledne se od 15.00 ze stejné třídy rozcházejí. Vyzvednout dítě z mateřské školy si mohou rodiče v kteroukoliv dobu po předchozí domluvě s učitelkou nebo ředitelkou školy. Zákonní zástupci dítěte jsou povinni předat dítě učitelce a neposílat ho samotné třídy. Při odchodu je dítě předáno učitelkou zákonnému zástupci dítěte. Při vyzvednutí dítěte jinou osobou musí zákonní zástupci dítěte napsat písemné zmocnění, není-li osoba uvedena v evidenčním listu nebo vyplnit dohodu (např. pro staršího sourozence). Bez písemného zmocnění nelze dítě vydat jiné osobě než rodičům. Dítě nesmí samo odcházet z mateřské školy. Děti se „spojují“ do ostatních tříd pouze výjimečně z provozních důvodů na nezbytně nutnou dobu. V době letních prázdnin je škola po dohodě se zřizovatelem uzavřena po dobu čtyř týdnů. Rodiče jsou s termínem uzavření školy včas informováni. Onemocní-li dítě infekční chorobou, hlásí tuto skutečnost rodiče neprodleně škole. Po skončení infekční nemoci může dítě pokračovat v docházce, potvrdí-li lékař, že je dítě zdravé. Denně provádí učitelky vizuální ranní filtr (kontrola zdravotního stavu dětí). Pokud zjistí, že dítě není zdravé, učiní písemný záznam a kontaktuje rodiče dítěte. Rodiče jsou odpovědni za to, že předají učitelce pouze dítě zdravé. Zjistí-li učitelka, že dítě není zdravé, je v její pravomoci dítě od rodičů nepřevzít. Rodiče pak musí předložit lékařské potvrzení o zdravotním stavu dítěte. Počty dětí na třídách jsou stanoveny platnými předpisy, v každé třídě je zapsáno max. 24 dětí. Tento počet není možné překročit.

 

 

 

 

 

 

f.              Řízení školy

 

Dokumentace školy vymezuje jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství.

Ve škole funguje informační systém, který spočívá v tom, že rodiče a veřejnost mohou kdykoliv potřebné informace získat od ředitelky školy nebo od ostatních pedagogů při denním kontaktu nebo v předem dohodnutém termínu. Dále mají rodiče k dispozici nástěnky, které jsou na několika místech školy a poskytují aktuální informace. Údaje o dětech podávají rodičům pouze učitelky, ředitelka nebo zástupkyně ředitelky.

Ředitelka vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, názor a myšlenka každého zaměstnance je přijímána, všichni se podílí na dění v mateřské škole. Ředitelka motivuje zaměstnance ke kvalitně odvedené práci, pozitivně hodnotí úspěchy, asertivně přistupuje k případným negativním zjištěním a usiluje o jejich nápravu. Řízení školy zahrnuje tři oblasti a respektuje právní legislativu.

Oblast:

 • ekonomická
 • personální
  • pedagogická

 

Řízení ekonomické oblasti spočívá v hospodaření se svěřeným majetkem, s přidělenou finanční dotací na provoz a údržbu, v uzavírání hospodářských smluv, ve vytváření koncepcí dalšího ekonomického rozvoje školy.

Řízení personální oblasti v sobě skrývá především umění asertivity, vedení personální agendy, vedení lidí, personální zajištění provozu školy.

Oblast pedagogická zahrnuje celý výchovně vzdělávací proces, který se řídí platnými předpisy v oblasti předškolní výchovy.

Všechny tyto oblasti zahrnují několik kategorií, bez kterých není možné kvalitně školu řídit.

Jsou to:

 • plánování
 • organizování
 • vedení, motivování
 • kontrola, hodnocení, evaluace

g.             Personální zajištění

 

Kolektiv školy je stabilizovaný a tvoří ho pětičlenný pedagogický sbor a čtyři provozní zaměstnanci – školnice, uklízečka, vedoucí stravování (externí zaměstnanec), kuchařka.

Pedagogové, z nichž jedna učitelka je nekvalifikovaná, se průběžně vzdělávají samostudiem a účastí na seminářích. Nekvalifikovaná učitelka v současné době studuje střední pedagogickou školu, na které si doplní potřebné vzdělání. Ostatní zaměstnanci se sebevzdělávají v rámci možností při každodenním styku v kolektivu předáváním zkušeností a poznatků mezi ostatními pracovníky školy.

Ředitelka školy prošla funkčním školením.

Směny pedagogických zaměstnanců jsou rozděleny do pěti pracovních dní, aby byla dětem zajištěna optimální pedagogická péče.

 

h.             Spolupráce s rodiči a širší veřejností

 

Spolupráci s rodiči neustále zkvalitňujeme, rodiče se účastní společných akcí pro děti a rodiče – besídky, poslední zvonění, některá vystoupení ve městě, karneval, apod. Je naším přáním, přesvědčit rodiče, aby měli o výchovu a vzdělávání dětí větší zájem, aby se na něm spolupodíleli a abychom společně našli cestu ke vzájemné spolupráci, důvěře a otevřenosti.

Ke zkvalitnění spolupráce s rodiči uvažujeme o vypracování dotazníku pro rodiče, ve kterém mohou dobrovolně a anonymně sdělit své kladné i záporné postoje vůči škole.

Chtěli bychom docílit toho, abychom s rodiči spolupracovali na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti.

Pořádáme pravidelné informativní schůzky pro rodiče, které se týkají organizace školního roku a plánovaných akcí. I přesto, že rodiče jsou o schůzkách včas informováni, uvítali bychom větší účast rodičů. Během celého školního roku nabízíme rodičům individuální konzultace o výchově a vzdělávání jejich dětí, citlivě je upozorňujeme na možné problémy se školní zralostí a případně doporučujeme odborná vyšetření.

Naše mateřská škola samozřejmě spolupracuje i se základní školou a dalšími institucemi ve městě. Snažíme se vytvářet dobré podmínky pro plynulý a úspěšný přechod dětí do základní školy. Před zápisem do školy s dětmi pravidelně školu navštěvujeme, zúčastňujeme se ukázkových vyučovacích hodin, při kterých mají děti možnost si alespoň částečně vyzkoušet školní vyučování. Spolupracujeme s výchovnou poradkyní při základní škole v Habartově, která také zprostředkovává  setkání rodičů s učitelkami a ředitelem školy před přechodem dětí do 1. třídy.

Mateřská škola je také součástí života obce. Svými aktivitami se podílí na životě ve městě a doplňuje tak kulturní dění v obci. Zúčastňujeme se například při akcích – Vítání občánků, Vystoupení pro seniory, Poslední zvonění apod.

Ředitelka MŠ průběžně informuje o dění v mateřské škole ve zpravodaji obce a na webových stránkách mateřské školy. Vede se fotodokumentace a kronika školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.        Obsah vzdělávacího programu – integrované bloky

 

6.1.S KAMARÁDY JE NÁM DOBŘE

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osobnostní diagnostika
 • úvodní pozorování
 • seznamování se s pravidly chování k druhému
 • rozvoj dovedností pro navazování vztahů k druhým lidem
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření
 • osvojení si přiměřených praktických dovedností týkajících se sebeobsluhy
 • rozvoj komunikativních dovedností, získání citové samostatnosti
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, rozvoj tvořivosti a estetického vnímání
 • osvojení si základních poznatků o místě, ve kterém dítě žije
 • rozvoj komunikativních dovedností
 • osvojování si vztahu k věcem, které nás obklopují

 

Návrhy činností:

 • aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v mateřské škole
 • prakticky se seznámit s prostředím školy a jejího okolí
 • jednoduché pracovní a sebe obslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, úklidu, úpravy prostředí apod.
 • lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti
 • činnosti relaxační, odpočinkové, které budou zajišťovat zdravou atmosféru ve skupině
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 • přímé pozorování přírodních a kulturních objektů, které jsou v okolí dítěte
 • spontánní hra
 • činnosti zajišťující spokojenost, radost, vyvolávající radost a pohodu
 • činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od druhých
 • běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte se svým vrstevníkem i s dospělým
 • aktivity podporující sbližování dětí
 • činnosti podporující uvědomování si vztahu mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi chlapci a děvčaty, úcta ke stáří)
 • činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě
 • hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci

 

Očekávané výstupy :

 • získat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat kamarádské vztahy
 • adaptovat se na prostředí MŠ
 • odloučit se na určitou dobu od rodičů
 • zvládnout sebe obsluhu (osobní hygiena, jídlo, oblékání)
 • rozlišovat, co je dobré pro mě i pro ostatní
 • vzájemně se domluvit, řešit spory a uzavírat kompromisy
 • dodržovat dohodnutá pravidla a řídit se jimi
 • uvědomovat si, že každý má v životě své místo (v rodině, ve škole apod.)
 • projevovat zájem o knihy
 • zacházet šetrně s hračkami
 • porozumět slyšenému
 • zvládat jednoduché pracovní úkony (uklidit po sobě, udržovat pořádek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.BAREVNÝ PODZIM

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 • vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, receptivních i produktivních (vnímání, naslouchání, výslovnost)
 • rozvoj paměti a pozornosti
 • získání poznatků o pracovních činnostech
 • rozvoj tvořivosti při práci s přírodninami
 • vést děti k vnímání přírody a života v ní
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

 

Návrhy činností:

 • pozorovat a vnímat přírodu v okolí MŠ, vnímat změny v přírodě v tomto období – zabarvování listů, dozrávání ovoce, sběr plodů ze stromů a keřů
 • hry a činnosti zaměřené k řešení problémů a k cvičení paměti
 • popisovat změny počasí (ochlazování), podporovat smysl pro krásu
 • pozorovat a poslouchat hlasové projevy ptáků a jejich houfování
 • příroda a její barvy, změny počasí – mlhy, inverze
 • sběr plodů /kaštanů a žaludů/ a jejich využití
 • činnosti v přírodě, pozorování práce na zahradě
 • babí léto
 • pozorování počasí /shodnost s měsícem dubnem/
 • podzimní úklid okolí
 • hry a výrobky z přírodního materiálu
 • přílet havranů a vran, odlet čápů a vlaštovek (pozorování)
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, porovnávání)
 • práce s knihou a obrazovým materiálem
 • vycházky do lesa s pozorováním stromů (listnaté, jehličnaté)
 • poslech pohádek a příběhů s tématem lesních zvířat, tematické básně a říkadla s pohybem

 

Očekávané výstupy:

 • využívat elementárních poznatků o světě lidí, přírody i techniky, které je obklopují, orientovat se v řádu a dění v prostředí, ve kterém dítě žije
 • vnímat problémové situace jako samozřejmou součást života
 • komunikovat bez zábran a ostychu v běžných situacích s dětmi i dospělými

užívat přirozených prostředků komunikace k vyjádření myšlenek, pocitů a názorů

 • vnímat všemi smysly
 • chápat základní číselné a matematické pojmy
 • vyjadřovat svou fantazii v činnostech konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických
 • být citlivé ve vztahu k přírodě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.      ADVENTNÍ ČAS

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvíjet svůj kultivovaný projev, využívat tvořivosti
 • vytvářet si prosociální postoje
 • poznávat jiné obyčeje
 • vytvářet si povědomí o mezilidských hodnotách
 • rozvíjet si estetické cítění
 • rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti

 

Návrhy činností:

 • oslavy Sv. Mikuláše, Vánoc a Masopustu, seznamování s lidovými tradicemi
 • estetické tvůrčí aktivity (slovesné a výtvarné)
 • vytváření vkusného prostředí
 • činnosti vyžadující samostatné vystupování
 • hry podporující výtvarnou a hudební tvořivost
 • hudební a hudebně pohybové hry
 • aktivity zaměřené na prohlubování vztahů k rodině a ke svým vrstevníkům
 • cvičení v projevování citu, v sebekontrole a v sebeovládání
 • čtení a vyprávění adventních příběhů
 • společná setkávání, povídání, sdílení

 

Očekávané výstupy:

 • umět hodnotit výsledky své práce i práce ostatních ocenit výkon druhých
 • snažit se řešit samostatně známé a opakující se situace, náročnější s pomocí dospělého
 • vyjadřovat se k prožitým situacím a sdělovat své prožitky
 • používat širokou slovní zásobu
 • spolupodílet se na společných akcích
 • dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
 • zajímat se o činnosti ostatních lidí
 • vnímat dění kolem sebe a účastnit se jej
 • uplatňovat společenské návyky ve styku s dospělými i dětmi (pozdravit, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.      PANÍ ZIMA NA SANÍCH

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví
 • vytváření zdravých životních návyků a postojů
 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné motoriky
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj a užívání všech smyslů
 • rozvoj verbálních i neverbálních komunikativních dovedností
 • osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní

 

Návrhy činností:

 • pozorování přírody při odpočinku, poslech zimní přírody, procházky zimní krajinou
 • význam sněhu a mrazu, skupenství vody
 • zimní spáči /medvěd, ježek…/
 • rozlišování zimních sportů, zimního oblečení
 • seznamovat se s charakteristickými vlastnostmi sněhu, mrazu, upozorňovat na nebezpečí ledu
 • hry se sněhem a ledem /pokusy, stavby ze sněhu/
 • zimní dětské radovánky
 • pozorování ledu /na oknech, na rybnících, na silnici/
 • krmení zvěře
 • přípravy a realizace společných slavností s rodiči
 • činnosti vedoucí k uvědomění přibývání denního světla a krácení tmy
 • řešení přirozených i modelových situací
 • vyprávění toho, co dítě slyšelo a shlédlo
 • manipulační činnosti s předměty a materiálem
 • konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování apod.)
 • estetické a tvůrčí aktivity
 • situace přispívající k osvojení návyků zdravého životního stylu
 • akce „Týden pro zdraví“
 • konstruktivní a grafické činnosti
 • artikulační, sluchové a rytmické hry, hry se slovy
 • samostatný projev na určité téma

 

Očekávané výstupy:

 • pojmenovat části těla, některé orgány a znát základní pojmy ve spojení se zdravím, pohybem a sportem
 • rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí (nemoci, úrazy, nebezpečí v dopravě, návykové látky)
 • chovat se tak, aby dítě neohrožovalo zdraví a bezpečí své ani druhých
 • poznat a vymyslet některá synonyma a homonyma
 • prohlížení a „čtení“ knih
 • vyprávět příběh, pohádku
 • sluchově rozlišovat počáteční hlásku ve slově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.      JARNÍ PROBUZENÍ

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • vytvářet si správné postoje ke zdravému životnímu stylu
 • učit se spolupracovat
 • rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a pozorování
 • zdokonalovat se v pracovních činnostech
 • osvojit si základní poznatky o kultuře, umění a tradicích
 • všímat si zajímavostí života v přírodě, všímat si rozdílností života zvířat domácích a volně žijících
 • obohacovat slovní zásobu a zpřesňovat gramaticky správný řečový projev
 • zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, pozornosti a představivosti

 

Návrhy činností:

 • pozorování změn v přírodě, když odchází zima /chumelenice, déšť, aprílové počasí/
 • zdravotně zaměřené aktivity, vytváření zdravých životních návyků
 • znaky blížícího se jara – první jarní květiny, pučící stromy, přílet ptáků
 • rozvíjet informace o zvířatech a jejich mláďatech
 • kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
 • oslavy Velikonoc (tradice a zvyky)
 • pozorování života kolem nás – práce na zahradě, dopravní prostředky
 • čarování – akce Pálení čarodějnic
 • oslava Dne matek
 • hry a činnosti zaměřené k řešení problémů, k cvičení paměti (mechanické i logické)
 • ekologické hry
 • pozorování stavu životního prostředí
 • využívání encyklopedií
 • přednes, dramatizace, zpěv
 • kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupinách
 • společenské hry
 • příležitosti k poznávání hodnoty lidské práce
 • námětové hry a činnosti
 • hry na téma rodina a přátelství

Očekávané kompetence:

 • učit se spontánně, ale i vědomě, soustředit se na činnost, zapamatovat si záměrně
 • rozlišovat, která řešení vedou k cíli a která ne; chápat, že vyhýbat se problémům nevede k cíli
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, umět požádat o pomoc
 • umět správně formulovat své požadavky
 • umět samostatně vyjadřovat své myšlenky, sdělení
 • umět se prosadit ve skupině
 • respektovat druhé a uzavírat kompromisy
 • chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, umět odmítnout nevhodné chování i komunikaci
 • uvědomovat si, že svým chováním ovlivňujeme prostředí, ve kterém žijeme
 • domluvit se slovy i gesty
 • správně vyslovovat, vést rozhovor, vyprávět pohádku
 • chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, vpřed, za apod.)
 • naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit
 • orientovat se ve městě a na ulici
 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě a k věcem
 • zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, dramaticky nebo hudebně pohybově

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.6.      CO UŽ UMÍM, ANEB TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • rozvíjet si fantazii, představivost
 • mít povědomí o tom, v kterém státě žiji
 • poznávat jiná místa v našem státě
 • seznamovat se s jinými státy, jejich kulturami, zvyky a lidmi
 • rozvoj základních kulturně společenských postojů
 • vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění
 • prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 • získání schopností řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvíjet vyjadřovací schopnosti
 • rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky

 

Návrhy činností:

 • pozorování květin na louce, hry v přírodě různého zaměřené
 • sportovní miniolympiáda
 • příležitosti a hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání
 • vycházky do přírody, rozlišování ekosystémů – les, louka, rybník
 • poslech zpěvu ptáků a celého lesa
 • činnosti zaměřené k péči o školní prostředí a zahradu
 • pozorování klíčení semen (hrách, fazole)
 • seznamování se světem kolem nás – kamarádi z celého světa, pojmy jako moře, pevnina, pouť, světadíly, cizokrajná zvířata
 • oslava Dne dětí
 • rozlišování druhá hmyzů, nebezpečí štípnutí
 • činnosti směřující k prevenci úrazů a nezdravých návyků
 • činnosti zaměřené k pochopení důležitosti i nebezpečí slunce
 • činnosti zaměřené na rozvoj řečového projevu dětí – vyprávění, hodnocení
 • časté výlety do přírody, občerstvení v přírodě
 • pozorování počasí (bouřky, letní deště, teplé dny i noci), seznamování s koloběhem vody
 • hry a aktivity na téma dopravy, podporovat bezpečné chování v dopravních situacích
 • výtvarné a dramatické ztvárnění prožitků dětí (výlety, akce školy, zážitky)
 • skupinová konverzace
 • grafické napodobování symbolů
 • komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 • hry se slovy, slovní hádanky
 • námětové hry a činnosti rozvíjející fantazii a představivost

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat překážky, pohybovat se ve ztíženém terénu
 • mít povědomí o některých způsobech osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
 • bránit se projevům násilí druhého dítěte
 • popsat situaci, obrázek
 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • spolupracovat s ostatními
 • pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může dítě v okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 • sledovat očima zleva doprava
 • bezpečně se orientovat v provozu
 • částečně se orientovat v čase
 • odpovídat za sebe a své jednání ve známých situacích
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že každý je jiný

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Tradice a společné akce s rodiči a veřejností:

 

Škola uskutečňuje během školního roku i několik akcí, které nejsou plánované, ale vyplynou z činnosti školy – nápady a náměty zaměstnanců, spolupráce s rodiči, zřizovatelem, apod.

 

Název akce                                         typ akce

 • oslavy narozenin interní akce
 • vánoční oslavy interně i s rodiči
 • karneval s rodiči ve spolupráci s MKS Habartov
 • spací školka interní akce
 • putování se skřítkem Vítkem interní akce
 • návštěva ZŠ s předškoláky ve spolupráci se ZŠ
 • velikonoční vyrábění s rodiči
 • Den matek                         s rodiči
 • pouť – Dětský den interně i s rodiči
 • výlet do ZOO interní akce
 • rozloučení se školáky s rodiči
 • plavání ve spolupráci s TJ Baník Sokolov
 • Poslední zvonění s rodiči, ve spolupráci s MÚ Habartov
 • Halloweenský průvod s rodiči, průvod městem se soutěžními úkoly
 • Den otevřených dveří několikrát během roku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Doplňkové činnosti

 

Škola má dva doplňkové programy, které svým charakterem a způsobem realizace nijak nenarušují hlavní vzdělávací nabídku, ale smysluplně a účelně ji doplňují. Jedná se o seznamování se základy cizího jazyka a pěvecko-recitační činnosti pod názvy

 

 • Hravá angličtina
 • Sluníčko
 • Plavecký výcvik
 • Třídění odpadu

 

Hravá angličtina

Při seznamování s tímto cizím jazykem využívá pedagog Metodickou příručku pro výuku anglického jazyka v mateřské škole od autorky Karin Havlíčkové. Učitelka je absolventkou lektorského kurzu. Hravá angličtina se realizuje jako součást činností v průběhu dne. Děti se s prvky cizího jazyka seznamují především v režimových momentech během dne.

 

Sluníčko

Realizace tohoto doplňkového programu spočívá v pěvecko-recitační činnosti. Paní učitelky na začátku školního roku nacvičí s dětmi krátké vystoupení sestavené z básní, písní, dramatizace, apod. a během roku ho prezentují na veřejnosti ve spolupráci se zřizovatelem, ale i jinými organizacemi. Paní učitelky připravují dětem na vystupování také kostýmy a využívají k doprovodu písní hudební nástroje. Děti se ve vystupování střídají tak, aby byly zapojeny postupně všechny děti.

 

Plavecký výcvik

Plavecké výuky se účastní nejstarší děti ze třídy Rybiček s písemným souhlasem rodičů. Výcvik je zahájen v měsíci dubnu a má 10 lekcí. Výuka probíhá v Sokolovském plaveckém bazénu pod dozorem kvalifikovaných lektorů pro plaveckou výuku. Učitelky MŠ vykonávají i nadále pedagogický dozor nad dětmi.

 

Třídění odpadu

V prostorách mateřské škole máme umístěné nádoby na tříděný odpad a celoročně vedeme děti ke správnému třídění odpadu jak v mateřské škole, tak i v domácím prostředí. Vedení školy plánuje dohodnout s Technickými službami Habartov umístění veřejných nádob na tříděný odpad co nejblíže k mateřské škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.       Evaluace

 

Škola provádí evaluaci těchto oblastí na základě plánu, který se může dle aktuální potřeby doplňovat či měnit. Evaluace probíhá na pedagogických poradách ústně, v písemné podobě jako součást dokumentace školy, formou konzultace s rodiči, zřizovatelem a ostatními zaměstnanci dle místa pracovní působnosti.

 

Evaluace se týká nejčastěji těchto oblastí:

 1. Dokumenty školy, ŠVP PV, TVP PV, soulad ŠVP PV a RVP PV
 2. Průběh vzdělávání, výsledky
 3. Podmínky vzdělávání
 4. Spolupráce

 

Dokumenty školy – ŠVP PV, TVP PV , soulad ŠVP PV a RVP PV

 

Tato oblast by měla hodnotit naplňování stanovených záměrů a cílů školy v souladu s cíli RVP PV.

 

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku

Cíl:

 • zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření

 

Časové rozvržení:

 • po ukončení realizace daného integrovaného bloku

 

Nástroje:

 • záznam do TVP
 • konzultace učitelek
 • konzultace s odborníky v pedagogicko-psychologické poradně

 

Kdo:

 • pedagogické pracovnice

 

Evaluace dílčích projektů

Cíl:

 • plnění záměrů, začlenění cílů dílčích projektů do jednotlivých integrovaných bloků

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • záznam v TVP
 • konzultace učitelek
 • pedagogické porady
 • konzultace učitelka – rodič
 • konzultace učitelky – vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka

 

Kdo:

 • pedagogické pracovnice

 

Evaluace doplňkového programu

Cíl:

 • hodnocení účinnosti doplňkových programů – Hrátky s Nj, Hravá Aj, soubor Sluníčko, ve vztahu k naplnění koncepčních záměrů a osobním pokrokům dětí
 • hodnocení ve vztahu ŠVP – RVP PV

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • konzultace s rodiči
 • konzultace s odborníky
 • pedagogické porady
 • vystoupení pro veřejnost

 

 

Kdo:

 • pedagogické pracovnice, rodičovská veřejnost

 

Hodnocení dětí

Cíl:

 • hodnotit vývojové pokroky jednotlivých dětí

 

Časové rozvržení:

 • převážně průběžně, dle aktuální situace a potřeby

 

Nástroje:

 • konzultace učitelek
 • konzultace s rodiči
 • konzultace s odborníky z pedagogicko-psychologické porady
 • cílené pozorování
 • záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné) – zejména

na základě diagnostiky a pozorování

 • dle potřeby stanovení případných opatření

 

Kdo:

 • pedagogické pracovnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOULAD TVP – ŠVP – RVP PV

 

Cíl:

 • ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP PV, hodnocení naplňování záměrů vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkového programu školy, spoluúčast rodičů

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • přehledy o rozvoji dětí – fotodokumentace
 • výstavy, vystoupení dětí – záznamy
 • hospitační záznamy
 • konzultace
 • pedagogické porady
 • autoevaluace pedagogických pracovnic – ústně na pedagogické poradě
 • vlastní hodnocení školy

 

Kdo:

 • pedagogické pracovnice

 

 

 

Průběh vzdělávání a výsledky

 

Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění

cílů a koncepčních záměrů ŠVP a výsledků vzdělávání.

 

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces

Cíl:

 • zhodnocení vlastního průběhu a výsledků vzdělávání z hlediska používaných

metod a forem práce se záměry v této oblasti v ŠVP

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • vzájemné hospitace
 • konzultace pedagogů
 • hospitace, uplatňování poznatků z dalšího vzdělávání
 • pedagogické porady

 

Kdo:

 • pedagogické pracovnice

 

Osobní rozvoj pedagogů

Cíl:

 • uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního

vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • konzultace
 • pedagogické porady
 • hospitace

 

Kdo:

 • pedagogické pracovnice

 

 

 

 

 

 

Podmínky vzdělávání

 

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro naplňování koncepčních záměrů ŠVP.

 

Evaluace personálních podmínek

 

Cíl:

 • zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP PV kvalifikovanost pedagogického týmu DVPP ve vztahu k cílům ŠVP a k naplnění koncepčních záměrů

efektivita personálního zabezpečení ŠJ, MŠ

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků
 • kontrolní činnost
 • hospitace
 • pedagogické a provozní porady

 

Kdo:

 • všichni zaměstnanci dle stanovených kompetencí

 

Evaluace materiálních podmínek

 

Cíl:

 • zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP:

budova, technický stav, vybavení tříd – dětský nábytek, pomůcky, hračky, zahrada + zahradní náčiní, ŠJ – vybavení v souladu s legislativou

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

Nástroje:

 • záznamy z pedagogických a provozních porad
 • záznamy z kontrolní činnosti
 • jednání se zřizovatelem

 

Kdo:

 • všichni zaměstnanci dle místa pracovní působnosti a zřizovatel

 

Evaluace ekonomických podmínek

Cíl:

 • hodnocení činností v oblasti ekonomiky školy, sledování čerpání mzdových nákladů;

účelnost, efektivnost hospodaření; motivační činnosti; rozbory čerpání příspěvku obce; rozbor hospodaření – pololetní účetní závěrka; roční účetní závěrka; sledování naplňování záměrů dle ročního prováděcího plánu a rozpočtu školy v oblasti mzdové i příspěvku obce

 

Časové rozvržení:

 • rozbory dle směrnice ředitelky školy, přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně

 

Nástroje:

 • tabulky
 • zprávy + rozbory
 • pedagogické a provozní porady
 • konzultace

 

Kdo:

 • účetní, ředitelka – dle stanovených kompetencí

 

Evaluace organizačních podmínek školy

Cíl:

 • zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • hospitace
 • kontrolní činnost
 • záznamy z pedagogických a provozních porad
 • konzultace

 

Kdo:

 • všichni zaměstnanci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

 

Spolupráce

Cílem této oblasti je vyhodnocení přínosu partnerství pro naplňování stanovených záměrů v ŠVP.

 

Evaluace spolupráce s rodinou

Cíl:

 • úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů

v této oblasti v ŠVP

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • zveřejnění záznamů z doplňkového programu školy
 • rozhovory s rodiči, monitoring mezi rodiči
 • provozní porady
 • mimoškolní akce za účasti rodičů

 

Kdo:

 • všichni zaměstnanci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

 

Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností

Cíl:

 • vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu k naplnění

stanovených záměrů v ŠVP

 

Časové rozvržení:

 • průběžně

 

Nástroje:

 • zveřejnění fotodokumentace
 • písemné záznamy o součinnosti a partnerství
 • projednání rozpočtu školy
 • konzultace s partnery
 • vystoupení dětí pro veřejnost
 • výstava dětských prací v obci
 • publikační činnost (regionální tisk)

 

Kdo:

 • všichni zaměstnanci dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záznam o pozorování dítěte

 

Jméno a příjmení:………………………………………

Datum narození:………………………………………..

 

 

 

MŠ začal/a navštěvovat v roce:………………….

Odklad školní docházky:…………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dítě a jeho tělo

 

 

 

 • sladění pohybu s rytmem a hudbou

 

   
   
 
   
 
   

 

 

 

 • zvládání osobní hygieny

 

 • ovládání koordinace ruky a oka, zvládání jemné motoriky

 

 

 

 

 • pojmenovat části těla, některé orgány a znát jejich funkce

 

 

Dítě a jeho psychika – Jazyk a řeč

 

 

 • správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci řeči

 

 

 • správné používání slovní zásoby

 

 

 

 • sluchové rozlišování hlásek na začátku slova

 

 

 

 • vyprávění příběhu, pohádky

 

 

 

 

 • utvoření jednoduchého rýmu

 

 

 

 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma

 

 

 

 

Poznávací schopnosti  a funkce, myšlenkové operace, představivost, fantazie

 
   

 

 

 • vnímat všemi smysly

 

 

 
   

 

 

 • chápání základní číselné řady, časové a prostorové pojmy

 

 
   

 

 

 • odhalování charakteristických rysů, předmětů či jevů

 

Sebepojetí, city, vůle

 

 
   

 

 

 • vyjádření souhlasu či nesouhlasu

 

 

 
   

 

 

 • poslouchat a plnit slovní příkazy

 

 

 • vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně, pohybovou i dramatickou improvizací

 

 

 
   

 

 

 • uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky

 

 

 

Dítě a ten druhý

 

 
   

 

 

 • adaptace na prostředí MŠ

 

 

 
   

 

 

 • uvědomování si svých práv ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva i druhým

 

 

 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že každý je jiný

 

 

 

 • chovat se citlivě a ohleduplně ke slabším

 

 

 • bránit se projevům násilí jiného dítěte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dítě a společnost

 
   

 

 

 • uplatňování základních společenských návyků

 

 
   

 

 

 • utvoření si základní dětské představy o tom, co je dobré, špatné, co se smí a co se nesmí

 

 
   

 

 

 • umět se domluvit a najít společné řešení

 

 
   

 

 

 • chovat se slušně a zdvořile k dospělým i dětem, vážit si jejich práce a úsilí

 

 
   

 

 

 • dodržovat pravidla her, jednat spravedlivě

 

 

 
   

 

 

 • vyjádřit různým výtvarným způsobem své emotivní zážitky

 

 
   

 

 

 • vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností

 

 

 

Dítě a svět

 
   

 

 

 • osvojování si poznatků o sobě, rodině, vývoji, životě a činnostech člověka

 

 

 • orientace v prostředí MŠ a jejím okolí

 

 

 
   

 

 

 • osvojování si poznatků o místě, ve kterém žiji, o své zemi a její kultuře, o zeměkouli a vesmíru

 

 • vnímat svět přírody – živé i neživé a svět lidí

 

 
   

 

 

 

 • chránit své životní prostředí a pomáhat o ně pečovat

 

 

Poznámky různého charakteru:

 

 

 

 

Adaptační plán pro nově příchozí děti

 

Zápis do MŠ

 • Rozhovor rodičů s ředitelkou školy a s učitelkou /vzájemná informovanost o dítěti a o MŠ /
 • Seznámení s prostředím / návštěva herny, možnost zapojit se do hry, půjčit si hračky, prohlédnout si vybavení MŠ, seznámit se kolektivem dětí /
 • Seznámení s organizací pobytu v MŠ, případně s plány výchovně vzdělávací činnosti
 • Kdykoliv po dohodě s ředitelkou školy mohou rodiče i s dítětem ještě před nástupem do mateřské školy přijít, popřípadě se zapojit do volných činností s dětmi, například na školní zahradě.

 

Zařazování do tříd

 • U dvou věkově mladších smíšených tříd lze dle možností MŠ přihlédnout k přání rodiny a dítě zařadit do skupiny, kde má příbuzného nebo kamaráda.

 

Akce pro rodiče s dětmi

 • Nové děti lze pozvat s rodiči na společné akce v MŠ

 

Odborná literatura

 • Rodičům je nabídnuta možnost zapůjčit si odbornou literaturu ze školní knihovny

 

Postupná adaptace

 • Učitelka zpracovává pro dítě individuální plán podle potřeb dítěte a přání rodičů
 • Možnost využití letního provozu MŠ – rodič s dítětem může strávit přiměřenou dobu na školní zahradě – dítě i rodič se dle zájmu zapojí do činností
 • Možnost rodičů doprovázet ráno děti do herny a pobýt zde s dítětem potřebnou dobu, učitelka navazuje s dítětem kontakt, zapojuje je do hry, děti získávají jistotu, postupně se od rodičů odpoutávají a pobyt rodičů v MŠ se zkracuje
 • Možnost úpravy délky pobytu dítěte v MŠ
 • Děti mají možnost přinášet si do MŠ své oblíbené hračky nebo knihy – pomáhá jim to k pocitu bezpečí a k navazování kontaktů s učitelkou a dětmi

 

Úloha učitelky v době adaptačního režimu

 • Navázání kontaktu s dítětem a rodiči
 • Pozorování a rozhovory s cílem co nejvíce poznat nové dítě / evaluační zápisy /
 • Rozhovory s rodiči – získávání informací o dítěti / způsob stravování, oblíbená hra, chování v různých situacích, apod. /
 • Uč. denně podává rodičům základní informace o tom, jak dítě prožilo pobyt v MŠ, uklidňuje rodiče, kteří mají obavy, že jejich dítě se hůře adaptuje
 • Uč. dítě vybízí, ale nenutí ke společné činnosti ani k jídlu, ponechá mu možnost děti pouze sledovat
 • Uč. dítě chválí, povzbuzuje jeho sebevědomí, dává mu možnost vyniknout v činnosti, ve které se mu daří
 • Na počátku školního roku, kdy je většina dětí ve skupině nových, uč. Nemění bezdůvodně organizaci dne, pravidelně střídá již známé činnosti a nové nezvyklé podněty zařazuje později, nenásilně a postupně

 

 

 

Logopedická péče v mateřské škole bez přímé asistence logopeda

 

 • Kvalifikace

 

Pedagogické pracovnice na naší škole jsou pro přípravná logopedická cvičení kvalifikované maturitní zkouškou na SPgŠ, státní zkouškou na PFVK, absolutoriem logopedického kurzu, seminářů logopedické a jazykové výchovy a samostudiem odborné literatury z oblasti logopedie.

 

 • Vybavenost

 

Škola je vybavena řadou vhodných pomůcek a materiálu pro rozvíjení řečových dovedností dětí / obrázkový materiál, metodické příručky, speciální hračky, zásobníky básní a říkadel, knihy Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky, Rozumíš mi?, atd./.

 

 • Metody

 

K rozvoji řeči a správné výslovnosti u dětí používáme osvědčené metody – zjišťování sluchu, zraková kontrola fyziognomie mluvidel dítěte, zjišťování výslovnosti – záznamy o chybné výslovnosti a dalších vadách řeči, evidování pokroků dítěte v odstraňování řečových vad, správný mluvní vzor učitelky, skupinová práce s dětmi –  průpravná logopedická cvičení s různou motivací / cvičení dechu, pohybu mluvidel, průprava ke správné výslovnosti /, společné hry s říkadly, písněmi, básněmi, jazykovými hříčkami, hry se slovy, atd., individuální práce s dětmi – rozhovory, popis obrázků, říkadla, cvičení rtů a jazyka, spolupráce s logopedickou poradnou – návštěva logopedy ve škole, spolupráce s rodiči – doporučení odborné literatury, názorná rada, jak odstraňovat u dětí vady řeči.

 

 • Formy

 

Rozvíjení řeči u dětí sledujeme a podporujeme v různých formách během celého dne a během celé docházky dítěte do mateřské školy – správný mluvní vzoru učitelek i ostatního personálu školy, při spontánní hře / hry s dialogy/, při řízených aktivitách / rytmizace slov, hledání slov stejně znějících, rýmovačky, určování počáteční hlásky, apod./ při pohybu venku / zvukové hry – na auta, na letadla, zvuky zvířat, zvuky kolem nás, sluchové hry, popis okolí/, v komunikativním kruhu / rozhovory na různá témata, rozvoj vyjadřovacích schopností dětí/, skupinová práce / rozvíjení hrubé i jemné motoriky, dechová cvičení a procvičování motoriky mluvidel, procvičování grafomotoriky a koordinace oko – ruka, rozvíjení sluchového vnímání a fonematického sluchu, cvičení zrakového vnímání a paměti, pravolevé orientace, cvičení sluchové paměti, rozvíjení slovní zásoby.

 

 

 

 

 

 

 

Na vědomí:

 

 • Veřejnost
 • Zaměstnanci školy
?>