Adaptační plán pro nově příchozí děti

Zápis do MŠ

 • Rozhovor rodičů s ředitelkou školy a s učitelkou /vzájemná informovanost o dítěti a o MŠ /
 • Seznámení s prostředím / návštěva herny, možnost zapojit se do hry, půjčit si hračky, prohlédnout si vybavení MŠ, seznámit se kolektivem dětí
 • Seznámení s organizací pobytu v MŠ, případně s plány výchovně vzdělávací činnosti

Zařazování do tříd

 • U dvou věkově mladších smíšených tříd lze dle možností MŠ přihlédnout k přání rodiny a dítě zařadit do skupiny, kde má příbuzného nebo kamaráda.

Akce pro rodiče s dětmi

 • Nové děti lze pozvat s rodiči na společné akce v MŠ

Odborná literatura

 • Rodičům je nabídnuta možnost zapůjčit si odbornou literaturu ze školní knihovny

Postupná adaptace

 • Učitelka zpracovává pro dítě individuální plán podle potřeb dítěte a přání rodičů
 • Možnost využití letního provozu MŠ – rodič s dítětem může strávit přiměřenou dobu na školní zahradě – dítě i rodič se dle zájmu zapojí do činností
 • Možnost rodičů doprovázet ráno děti do herny a pobýt zde s dítětem potřebnou dobu, uč. navazuje s dítětem kontakt, zapojuje je do hry, děti získávají jistotu, postupně se od rodičů odpoutávají a pobyt rodičů v MŠ se zkracuje
 • Možnost úpravy délky pobytu dítěte v MŠ
 • Děti mají možnost přinášet si do MŠ své oblíbené hračky nebo knihy – pomáhá jim to k pocitu bezpečí a k navazování kontaktů s uč .a dětmi

Úloha učitelky v době adaptačního režimu

 • Navázání kontaktu s dítětem a rodiči
 • Pozorování a rozhovory s cílem co nejvíce poznat nové dítě / evaluační zápisy /
 • Rozhovory s rodiči – získávání informací o dítěti / způsob stravování, oblíbená hra, chování v různých situacích, apod. /
 • Uč. denně podává rodičům základní informace o tom, jak dítě prožilo pobyt v MŠ, uklidňuje rodiče, kteří mají obavy, že jejich dítě se hůře adaptuje
 • Uč. dítě vybízí, ale nenutí ke společné činnosti ani k jídlu, ponechá mu možnost děti pouze sledovat
 • Uč. dítě chválí, povzbuzuje jeho sebevědomí, dává mu možnost vyniknout v činnosti, ve které se mu daří
 • Na počátku školního roku, kdy je většina dětí ve skupině nových, uč. Nemění bezdůvodně organizaci dne, pravidelně střídá již známé činnosti a nové nezvyklé podněty zařazuje později, nenásilně a postupně
?>