Priority při plnění ročního projektu

 • Vnímání všemi smysly a jejich rozvoj
 • Emoční vnímání, citové zaujetí, prožívání emocí, posilování pozitivního přístupu k životu
 • Empatie – respektování pocitů druhého
 • Zdravý životní styl
 • Sociální kontakty a komunikace, rozvoj řeči, komunikace jako forma řešení konfliktů, spolupráce
 • Důraz na spontánní učení dostatkem mnohostranných podnětů
 • Důraz na hru, prožitek, aktivitu a tvořivost
 • Podpora přiměřené samostatnosti

Pedagogické záměry projektu

 • Podporovat kolektivní cítění
 • Vést děti k přiměřené samostatnosti (oblékání, hygiena, stolování, úklid hraček)
 • Vést děti k tomu, aby slovně a ve větách vyjadřovaly své pocity, přání, a názory
 • Procvičovat slovní zásobu, probouzet zájem o knihy, vytvářet vztah k literatuře
 • Upevňovat vztah k rodině, kamarádům, respektovat ostatní
 • Podporovat aktivitu dětí a tvořivost
 • Nabízet dětem takové činnosti, které v nich rozvíjejí dovednosti, znalosti, schopnosti, hodnoty a postoje vedoucí k postupnému utváření kompetencí daných rámcovým programem předškolního vzdělávání
?>