Logopedická péče v mateřské škole bez přímé asistence logopeda

Kvalifikace

Pedagogické pracovnice na naší škole jsou pro přípravná logopedická cvičení kvalifikované maturitní zkouškou na SPgŠ, státní zkouškou na PFVK, absolutoriem logopedického kurzu, seminářů logopedické a jazykové výchovy a samostudiem odborné literatury z oblasti logopedie.

Vybavenost

Škola je vybavena řadou vhodných pomůcek a materiálu pro rozvíjení řečových dovedností dětí / obrázkový materiál, metodické příručky, speciální hračky, zásobníky básní a říkadel, knihy Pro hbité jazýčky, pro bystré hlavičky, Rozumíš mi?, atd./.

Metody

K rozvoji řeči a správné výslovnosti u dětí používáme osvědčené metody – zjišťování sluchu, zraková kontrola fyziognomie mluvidel dítěte, zjišťování výslovnosti – záznamy o chybné výslovnosti a dalších vadách řeči, evidování pokroků dítěte v odstraňování řečových vad, správný mluvní vzor učitelky, skupinová práce s dětmi – průpravná logopedická cvičení s různou motivací / cvičení dechu, pohybu mluvidel, průprava ke správné výslovnosti /, společné hry s říkadly, písněmi, básněmi,, jazykovými hříčkami, hry se slovy, atd., individuální práce s dětmi – rozhovory, popis obrázků, říkadla, cvičení rtů a jazyka, spolupráce s logopedickou poradnou – návštěva logopedy ve škole, spolupráce s rodiči – doporučení odborné literatury, názorná rada, jak odstraňovat u dětí vady řeči.

Formy

Rozvíjení řeči u dětí sledujeme a podporujeme v různých formách během celého dne a během celé docházky dítěte do mateřské školy – správný mluvní vzor učitelek i ostatního personálu školy, při spontánní hře / hry s dialogy/, při řízených aktivitách / rytmizace slov, hledání slov stejně znějících, rýmovačky, určování počáteční hlásky, apod./ , při pohybu venku / zvukové hry – na auta, na letadla, zvuky zvířat, zvuky kolem nás, sluchové hry, popis okolí/, v komunikativním kruhu / rozhovory na různá témata, rozvoj vyjadřovacích schopností dětí/, skupinová práce / rozvíjení hrubé i jemné motoriky, dechová cvičení a procvičování motoriky mluvidel, procvičování grafomotoriky a koordinace oko – ruka, rozvíjení sluchového vnímání a fonematického sluchu, cvičení zrakového vnímání a paměti, pravolevé orientace, cvičení sluchové paměti, rozvíjení slovní zásoby.

Zpracovala: Mgr. Waitová Soňa, uč.

?>